Organisatorisk och social arbetsmiljö

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ett klart växande problem i dagens arbetsliv. Samtidigt har det visat sig att traditionella insatser – till exempel från företagshälsovårdens sida – kan ha svårt att möta dessa utmaningar på ett framgångsrikt sätt. Situationen ställs dessutom ibland på sin spets när Arbetsmiljöverket kommer med krav på åtgärder. Många arbetsgivare liksom chefer upplever stor osäkerhet om det egna ansvarets gränser och vad som krävs för att komma till rätta med negativa förhållanden. AMSAB® har under senare år genomfört drygt 80 utredningar där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön präglats av allvarliga och svårlösta brister. Den gemensamma nämnaren har varit långvariga problem, ibland med förelägganden från Arbetsmiljöverket i vågskålen. Här är några exempel på sådana uppdrag.

 • Arbetsmiljöutredning inom kommunal förvaltning (förstudie respektive uppföljning och utvärdering)
 • Arbetsmiljöutredning inom kommunal museiverksamhet
 • Arbetsmiljöutredning kommunal enhet inom socialtjänsten
 • Arbetsmiljöutredning kommunal hälso- och sjukvårdsenhet
 • Arbetsmiljöutredning kommunal informationsverksamhet
 • Arbetsmiljöutredning kommunal omsorgsverksamhet
 • Arbetsmiljöutredning kommunal skolhälsovård
 • Arbetsmiljöutredning kommunal skolverksamhet
 • Arbetsmiljöutredning för länsverksamhet inom hälso- och sjukvården
 • Arbetsmiljöutredning med anledning av konflikter inom individ- och familjeomsorg (förstudie respektive uppföljning och utvärdering)
 • Arbetsmiljöutredning med anledning av personalkonflikter vid gruppboende (förstudie respektive uppföljning och utvärdering)
 • Arbetsmiljöutredning vid akutpsykiatrisk vårdavdelning, föreläggande från Arbetsmiljöverket
 • Expertstöd tillämpning AFS 2015:4
 • Extern sakkunnigbedömning av psykosocial arbetsmiljö vid vårdcentral, föreläggande från Arbetsmiljöverket
 • Facklig kritik mot påstådda brister i ledarskapet hos kommunal förvaltningschef
 • Hög arbetsbelastning hos skolledare, föreläggande från Arbetsmiljöverket
 • Hög arbetsbelastning och stress vid vårdavdelning på sjukhus, föreläggande från Arbetsmiljöverket
 • Kartläggning kommunala rektorers arbetsmiljö
 • Nulägesanalys och handlingsplan med stöd av AFS 2015:4; psykiatrisk öppen vård på flera orter
 • Psykosocial arbetsmiljö för läkare vid akutmottagning/jourcentral
 • Riskbedömning med handlingsplan för socialförvaltnings ledningsgrupp enligt AFS 2001:1 (SAM) och AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö)
 • Risk och konsekvensanalys omorganisation kommunal arbetsmarknadsenhet
 • Riskanalys vid organisationsöversyn i kommunal IT-verksamhet
 • Sakkunnigstöd till kommun i yttranden till Arbetsmiljöverket; hot om vite
 • Utvärdering omorganisation kommunal arbetsmarknadsenhet
 • Utredning mot bakgrund av djup och långvarig konflikt mellan ordföranden i en kommunal nämnd och dess förvaltningschef
 • Utredning om kränkande särbehandling efter enskild anställds anmälan till Arbetsmiljöverket
 • Utredning om eventuellt brott mot diskrimineringslagen i kommunal verksamhet
 • Utredning om förekomst av kränkande särbehandling vid kommunal arbetsplats
 • Utredning om förekomst av kränkande särbehandling inom kommunalt bolag
 • Översyn av arbetsmiljö och verksamhet vid två hälsocentraler

AMSAB® – Lär ledare långsiktigt ledarskap