Utredningsuppdrag inom välfärdssektorn

Barbro Skoglund& Caj Skoglund har tillsammans mer än 50 års erfarenhet som chefer och ledare inom politiskt styrda organisationer. Denna bakgrund har varit en central tillgång i ett betydande antal uppdrag inom välfärdssektorn

Förmågan att snabbt kunna ”greppa” komplexa sammanhang och under stark tidspress leverera konkreta lösningar på svåra utmaningar är ett adelsmärke för AMSAB®.

Här är exempel på uppdrag inom detta område som belyser bredden i Barbros & Cajs kompetens.

 • Analys av kommuns tillämpning av bilaga M i kollektivavtal för lärare
 • Analys av kostnadsutveckling inom socialtjänst
 • Analys av kvalitet och arbetsmiljö inom kommunal äldreomsorg
 • Dialogmöten med kommunala förvaltningar och bolag om IT-strategisk utveckling
 • E-hälsa/distansöverbryggande teknik; intervjustudie
 • Ekonomisk analys av intern debiteringsmodell för kommunal IT-verksamhet
 • Framtidens glesbygdsmedicin – intervjustudie
 • Förslag till ansvarsfördelning inom kommunal informationsverksamhet
 • Förslag till ny kommunal förvaltningsorganisation
 • Genomlysning av kommunal ledningsorganisation
 • Genomlysning av regelverk för vårdval i norra regionen
 • Innovationsslussar; intervjustudie
 • Kommunal medborgardialog
 • Konsultstöd till strategisk ledning på övergripande landstingsnivå
 • Ledningsstöd kommunal HR-verksamhet
 • Ledningsstöd kommunal vårdenhet
 • Ledningsstöd regiondriven psykiatrisk vård
 • Medverkan utredning om ny kommunal fastighetsorganisation
 • Nulägesanalys av digitalisering inom kommun
 • Nulägesanalys inom verksamhetsområdet försörjningsstöd
 • Nulägesanalys kommunal utbildningsverksamhet
 • Närsjukvårdsutredning Norrbottens läns landsting: projektledning
 • Organisationsutredning kommunal IT-verksamhet
 • Organisationsutredning samhällsbyggnadsförvaltning
 • Organisationsutredning socialförvaltning
 • Prioriteringar inom hälso- och sjukvården, seminarium för ledande landstingspolitiker
 • Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige – omfattning och utveckling. Kartläggning för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Regional tillväxt i inlandskommuner; medverkan i underlag till skrift
 • Sakkunnigstöd kommunal HR-avdelning, disciplinära åtgärder
 • Sammanslagning av landstingsdrivna hälsocentraler – risk- och konsekvensanalys
 • Samverkan mellan privat vårdgivare och landsting; förhandlingsuppdrag
 • Samverkan mellan valfrihetssystem – rapport på uppdrag av SKL
 • Strategistöd kommunalt näringslivsprojekt
 • Underlag för inrättande av länskliniker inom hälso- och sjukvården
 • Utredning för kommun om kommunal familjehemsverksamhet
 • Utvärdering av kommunalt projekt för samverkan mellan socialförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning
 • Utvärdering av kommunledningsförvaltning med förslag på ny organisation
 • Utvärdering kommunal förvaltning för samhällsplanering med förslag på ny organisation
 • Utvärdering ledningsorganisation socialförvaltning med förslag på ny organisation
 • Utvärdering kommunalt projekt Ungdomar till studier
 • ”Vem bestämmer inom kommunen?”- utbildningsmaterial för ledande politiker och tjänstemän
 • Vårdgaranti; analys av regelverk
 • Vårdval i norra regionen; diskussionsunderlag
 • Vårdval inom Norrbottens läns landsting; projektledning
 • Vårdvalssystem; expertkonsultation till vårdföretag
 • Vårdvalsutbildning för landstingens verksamhetschefer inom primärvården i norra regionen; ansvar för innehåll och genomförande
 • Översyn av delegerade insatser inom kommunal hälso- och sjukvård

AMSAB® – Lär ledare långsiktigt ledarskap