Strategisk kompetensförsörjning

Nu pågår en unik generationsväxling på den svenska arbetsmarknaden. Demografins konsekvenser är brutalt tydliga. Stora pensionsavgångar sammanfaller med att små ungdomskullar kommer ut i arbetslivet.

Företag och arbetsgivare möter en allt hårdare konkurrens om arbetskraften. Kort sagt – stora krav ställs på en framgångsrik, strategisk kompetensförsörjning.

Utvecklingen borde inte komma som en överraskning men fortfarande präglas många företag och organisationer av inställningen att ”det kommer nog att lösa sig på något sätt”. Begreppet ”attraktiv arbetsgivare” har blivit ett mantra, alltför många gånger tyvärr utan täckning i den faktiska verkligheten.

AMSAB® har sedan ett drygt decennium hjälpt framsynta arbetsgivare att generationsväxla på ett framgångsrikt sätt. Här är några exempel på uppdrag inom detta område.

 • Chef- och ledarutveckling inom kommunal förvaltning
 • Chef och ledarutveckling samt medarbetarskap inom hälso- och sjukvården
 • Enskilt expertstöd och kvalificerad handledning till chefer på olika nivåer inom kommuner och landsting/regioner
 • Enskilt expertstöd och kvalificerad handledning till medarbetare på olika nivåer inom kommuner och landsting
 • Generationsväxling och kompetensförsörjning – utbildning för kommunala chefer
 • Hinder och möjligheter för kompetensförsörjning och generationsväxling ur ett regionalt perspektiv
 • Hinder och möjligheter för strategisk kompetensförsörjning och strukturerad generationsväxling för hälso- och sjukvårdsdivision inom landsting
 • Lokalt förvärvsnätverk i praktiken
 • Länsstrategi för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården
 • Regional kompetensförsörjning och generationsväxling i Norrbotten (fördjupad studie)
 • Strategisk kompetensförsörjning och generationsväxling för glesbygdskommun; hinder och möjligheter
 • Strategisk kompetensförsörjning ur ett mångfaldsperspektiv
 • Strategiskt stöd för förändringsarbete i privata företag med fokus på kompetensförsörjning
 • Upprdagsbaserad validering inom hälso- och sjukvård (länspsykiatri)
 • Utbildning i Åldersmedvetet ledarskap för chefer inom stadsdelsförvaltning
 • Utbildning i Åldersmedvetet ledarskap för chefer vid statlig myndighet
 • Webianrium i åldersmedvetet ledarskap på nationell nivå för central facklig organisation
 • Åldersmedvetet ledarskap – Age Management – i praktiken. Evidensbaserade metoder för företagshälsovård; i samarbete med Göteborgs universitet, Arbets- och miljömedicin
 • Åldermedvetet ledarskap för kommunalt bolag
 • Åldersmedvetet ledarskap för stadsdirektör och ledningsgrupp
 • Åldersmedvetet ledarskap i praktiken, i samarbete med SEKO Väst (huvudskyddsombud)

Barbro& Caj har medverkat som sakkunniga vid otaliga seminarier, framför allt med fokus på sambandet mellan ledarskapet och medarbetarnas arbetsförmåga. De har även föreläst vid internationella vetenskapliga seminarier på temat ”Age Management in Practice”. De har även utvecklat BCS-metoden för åldersmedvetet ledarskap®.

Vidare har de båda svarat för kvalificerad strategisk rådgivning till ett stort antal chefer och ledare på olika nivåer och i en mångfald av verksamheter i form av enskilda mentoruppdrag.

AMSAB® – Lär ledare långsiktigt ledarskap